Nasz Statut

ROZDZIAŁ I

NAZWA, TEREN DZIAŁALNOŚCI, SIEDZIBA WŁADZ I CHARAKTER PRAWNY STOWARZYSZENIA

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „Klaudynka”, zwanego dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Stowarzyszenie jest zarejestrowane, działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i posiada osobowość prawną.

§ 4

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Kórnik.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych, a także międzynarodowych organizacji o tym samym, lub podobnym zakresie działania.

§ 6

Stowarzyszenie może współpracować z odpowiednimi pod względem realizowanego celu organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi.

§ 7

Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską, której wzór zostanie zatwierdzony przez właściwy organ administracji państwowej. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania odznaki określi ustalony przez Zarząd Stowarzyszenia regulamin.

§ 8

1. Stowarzyszenie opiera swą działalność głównie na pracy społecznej członków.

2. Stowarzyszenie może do realizacji swych celów zatrudniać pracowników.

 

ROZDZIAŁ II

CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 9

Celem działalności Stowarzyszenia jest niesienie pomocy we wszystkich dziedzinach życia osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową oraz ich rodzinom i opiekunom, a także promocja i organizacja wolontariatu.

§ 10

W oparciu o cel statutowy Stowarzyszenie prowadzi następującą działalność:

I. Działalność nieodpłatną pożytku publicznego:

1. Organizowanie oraz prowadzenie działalności: rehabilitacyjnej, terapeutycznej, leczniczej, edukacyjnej, kulturalnej, integracyjnej i rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych.

2. Organizowanie pomocy prawnej, materialnej, lekarskiej itd. dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin.

3. Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie problematyki środowiska osób niepełnosprawnych.

4. Inspirowanie i popieranie badań naukowych sprzyjających postępowi w dziedzinie rehabilitacji psychofizycznej i adaptacji społecznej osób niepełnosprawnych.

5. Prowadzenie szkoleń kadr oraz rodzin pod kątem rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych.

6. Poszukiwanie potrzebujących pomocy osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin.

7. Prowadzenie biura Centrum Wolontariatu – gromadzenie i dystrybucja danych o osobach chcących pracować jako wolontariusze oraz osobach i instytucjach pragnących korzystać z ich pomocy.

8. Organizowanie i prowadzenie szkoleń przygotowujących wolontariuszy oraz organizacje pozarządowe i instytucje do podejmowania wzajemnej współpracy.

9. Promocja wolontariatu.

 

II. Działalność odpłatną pożytku publicznego:

1. Wydawanie publikacji oraz innych materiałów szkoleniowych i poradniczych kształtujących prawidłowe postawy wobec osób niepełnosprawnych.

2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń przygotowujących wolontariuszy oraz organizacje pozarządowe i instytucje do podejmowania wzajemnej współpracy.

3. Sprzedaż towarów, usług wytworzonych, przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego.

§ 11

Dla osiągnięcia powyższych celów Stowarzyszenie:

1. Zrzesza osoby uznające celowość współdziałania na rzecz osób niepełnosprawnych.

2. Zakłada i prowadzi placówki oświatowe, rehabilitacyjne, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady pracy chronionej oraz ośrodki pobytowo – opiekuńcze, zwane dalej: placówkami.

3. Organizuje bazę lokalowa i materialną dla prowadzonych placówek.

4. Gromadzi i propaguje informację i doświadczenia wypływające z prowadzenia placówek.

5. Organizuje współdziałanie i współpracę rodziców, opiekunów, kadry oraz pracowników na rzecz funkcjonowania wyżej wymienionych placówek.

6. Współpracuje z samorządami, władzami publicznymi, instytucjami i osobami prowadzącymi działalność na rzecz:

· sprawności psychoruchowej oraz kultury czasu wolnego,

· przeciwdziałania patologiom społecznym,

· pomocy społecznej,

· budownictwa obiektów rekreacyjnych, oświatowych, opiekuńczych i ich wyposażania,

· promocji i organizacji wolontariatu.

§ 12

Dla poparcia swej działalności Stowarzyszenie może zabiegać o patronat i wszelkiego rodzaju pomoc ze strony samorządów, instytucji publicznych i prywatnych.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

· zwyczajnych

· honorowych

§ 14

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel RP, korzystający w pełni z praw publicznych, który jest zainteresowany celem działalności Stowarzyszenia.

2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.

3. Członkom Stowarzyszenia oraz osobom niezrzeszonym w zależności od rodzaju niepełnosprawności i czasu jej nabycia przysługuje możliwość korzystania z koszyka ofert określonego przez Zarząd szczegółowym regulaminem.

§ 15

Członek zwyczajny ma prawo do:

1. Czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia.

2. Udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

3. Korzystania ze zniżek w opłatach za udział w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

4. Korzystania z koszyka ofert określonego przez Zarząd szczegółowym regulaminem w zależności od rodzaju niepełnosprawności i czasu jej nabycia.

§ 16

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

1. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

2. Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

3. Regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków.

§ 17

Zarząd Stowarzyszenia może w szczególnych przypadkach ustalić składkę niższą niż ogólnie przyjętą, względnie zwolnić od opłaty.

§ 18

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie.

2. Skreślenia przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 12 miesięcy i nieuregulowania ich przez następne trzy miesiące pomimo pisemnego upomnienia. Ponowne przyznanie członkostwa następuje tylko i wyłącznie po zapłaceniu z góry rocznej składki członkowskiej.

3. W wypadku skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.

4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia prawomocnym wyrokiem Sądu Koleżeńskiego.

5. Śmierci członka.

§ 19

1. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Walne Zebranie Członków osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia.

2. Członek Honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego. Zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

3. Członek Honorowy nie będący obywatelem polskim nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego.

4. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

 

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 20

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków

b) Zarząd Stowarzyszenia

c) Komisja Rewizyjna

d) Sąd Koleżeński

2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym.

3. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje honorowo.

§ 21

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia co najmniej raz w roku.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. Uchwalanie głównych kierunków działania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia.

2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

4. Wybór Prezesa i innych członków Zarządu.

5. Wybór Komisji Rewizyjnej.

6. Wybór Sądu Koleżeńskiego.

7. Podejmowanie uchwał o nadaniu i pozbawianiu godności Członka Honorowego na wniosek Zarządu.

8. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

9. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.

10. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu, rozwiązaniu Stowarzyszenia.

11. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.

§ 23

Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie oraz bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

§ 24

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd Stowarzyszenia powiadamia członków co najmniej 3 tygodnie przed terminem zebrania.

§ 25

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwołane z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 10% członków Stowarzyszenia, jednak nie mniej niż 10-ciu członków.

§ 26

1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:

a) Prezes

b) Wiceprezes

c) Sekretarz

d) Skarbnik

e) Do pięciu członków Zarządu (o ich liczbie zdecyduje przed wyborami Walne Zebranie Członków).

Członkowie Zarządu pełniący funkcje Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza nie mogą być w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

2. Walne Zebranie Członków wybiera Prezesa Zarządu.

3. Pozostałych członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

4. Członek Zarządu nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

5. Jeżeli w okresie kadencji członek Zarządu zaprzestanie w nim działalności Zarząd może wystąpić do Walnego Zebrania Członków o uzupełnienie składu zarządu. Kadencja nowego członka kończy się z upływem dnia, na który przypada koniec kadencji jego poprzednika.

6. Członkowie Zarządu nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 27

1. Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zebranie Członków.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają ze swego grona Przewodniczącego.

3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, skład osobowy Komisji jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone stanowisko. Wyboru dokonuje Walne Zebranie Członków. Kadencja nowego członka Komisji Rewizyjnej kończy się z upływem dnia, na który przypada koniec kadencji jego poprzednika.

4. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej :

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) Członek Komisji Rewizyjnej wykonuje swoje funkcje społecznie.

 

§ 28

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.

b) Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli.

c) Występowanie na Walnym Zebraniu z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

3. Komisja Rewizyjna ma obowiązek wystąpić do Zarządu z wnioskiem o przeprowadzenie audytu wewnętrznego w zakresie gospodarki finansowej przynajmniej raz w ciągu kadencji Zarządu, najlepiej w jej połowie. W przypadku, gdy w trakcie kadencji zmieni się Prezes lub Skarbnik bądź połowa Członków Zarządu, Komisja Rewizyjna zobowiązuje pozostały skład osobowy Zarządu do przeprowadzenia audytu wewnętrznego.

§ 29

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania Członków.

2. Uchwalanie rocznych planów działalności merytorycznej, preliminarza budżetowego i zatwierdzanie bilansów oraz opracowanie corocznego koszyka ofert wraz ze szczegółowym regulaminem.

3. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

4. Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania oraz obciążania majątku trwałego Stowarzyszenia, a także prowadzenie jego działalności finansowej.

5. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji krajowych i zagranicznych.

6. Czuwanie nad przestrzeganiem przez członków Stowarzyszenia przepisów statutu i regulaminów.

7. Przyjmowanie członków i prowadzenie ich ewidencji.

8. Powoływanie placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie oraz nadawanie im statutów określających ich status prawny i organizacyjny.

9. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie należących do kompetencji Walnego Zebrania Członków.

10. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, przy czym dla ważności pism dotyczących Stowarzyszenia wymagany jest podpis Prezesa i Skarbnika lub jednej z wymienionych wyżej osób i jednego innego członka zarządu.

§ 30

1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego.

2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Sądu Koleżeńskiego w trakcie kadencji, skład osobowy Sądu Koleżeńskiego jest uzupełniany przez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone stanowisko. Wyboru dokonuje Walne Zebranie Członków. Kadencja nowego członka Sądu Koleżeńskiego kończy się z upływem dnia, na który przypada koniec kadencji jego poprzednika.

§ 31

1. Sąd Koleżeński wybiera się dla rozstrzygnięcia sporów między członkami Stowarzyszenia, które wynikły w obrębie Stowarzyszenia.

2. Sąd Koleżeński ma do dyspozycji następujące kary:

· Upomnienie

· Nagana

· Wykluczenie ze Stowarzyszenia

Od orzecznictwa Sądu Koleżeńskiego przysługuje członkowi prawo odwołania się w terminie 30 dni do Walnego Zebrania Członków, którego rozstrzygnięcia są ostateczne.

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 32

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 33

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

1. Składki członkowskie.

2. Wpływy z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu Stowarzyszenia.

3. Dotacje, darowizny, subwencje, zapisy, spadki i wpływy z ofiarności publicznej.

4. Wpływy z uczestnictwa w szkoleniach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

5. Wpływy z działalności statutowej.

6. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.”

7. Cały dochód służy wyłącznie realizacji celu statutowego.

§ 34

1. Dla ważności pism dotyczących spraw majątkowych wymagany jest podpis Prezesa Zarządu i Skarbnika.

2. Osoby wymienione w punkcie 1. mogą upoważnić pisemnie inną osobę do podpisywania wyżej wymienionej dokumentacji w ściśle określonym zakresie.

 

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 35

Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, lub bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

§ 36

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, lub bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określi cel, na który mają być przekazane majątek i fundusze Stowarzyszenia.

3. Uchwała Walnego Zebrania Członków o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.

    Jesteśmy Otwarci
    Na Kontakt!

    Jeśli chcesz się z nami skontaktować, zadzwoń, przyjdź do biura lub skorzystaj z formularza kontaktowego klikając w przycisk poniżej.