Sprawozdania merytoryczne

 

  

Sprawozdanie merytoryczne z działalności pożytku publicznego

za okres  01.01.2008- 31.12.2008

Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „KLAUDYNKA”

 

1.      Dane podmiotu

Nazwa: Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „KLAUDYNKA”

Siedziba: Polska, woj. wielkopolskie, powiat poznański, gmina Kórnik     

Adres: 62-035 Kórnik ul. Dworcowa 11

Forma prawna: stowarzyszenie

Tel : 507 052 822

E-mail: klaudynka-info@o2.pl  

www: www.klaudynka.org.pl

Data wpisu w KRS : 17.09.2002r.

Numer KRS: 0000131398

Numer Regon:634414268

Data uzyskania statusu OPP: 23.04.2007 r.

 

            Skład Zarządu:

Prezes: Anetta Szarzyńska

Wice-Prezes: Małgorzata Chmielewska

Skarbnik: Janusz Chmielewski

Sekretarz: Jolanta Grzegorowska

Członkowie Zarządu:

 

2.      Cele statutowe

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.

Stowarzyszenie może do realizacji swych celów zatrudniać pracowników. 

Celem działalności Stowarzyszenia jest niesienie pomocy we wszystkich dziedzinach życia osobom  z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową oraz ich rodzinom i opiekunom, a także promocja i organizacja wolontariatu.

3.      Cele Stowarzyszenia realizowane są przez:

W oparciu o cel statutowy Stowarzyszenie prowadzi następującą działalność nieodpłatną pożytku publicznego:

1.     Organizowanie oraz prowadzenie działalności: rehabilitacyjnej, terapeutycznej, leczniczej, edukacyjnej, kulturalnej, integracyjnej i rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych.

2.     Organizowanie pomocy prawnej, materialnej, lekarskiej itd. dla osób     niepełnosprawnych oraz ich rodzin.

3.     Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie problematyki środowiska osób niepełnosprawnych.

4.     Poszukiwanie potrzebujących pomocy osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin.

5.     Prowadzenie biura Centrum Wolontariatu- gromadzenie i dystrybucja danych o osobach chcących pracować jako wolontariusze oraz osobach i instytucjach pragnących korzystać z ich pomocy.

6.     Organizowanie i prowadzenie szkoleń przygotowujących wolontariuszy oraz organizacje pozarządowe i instytucje do podejmowania wzajemnej współpracy.

      7.     Promocja wolontariatu 

oraz działalność odpłatną pożytku publicznego:

    1.   Organizowanie i prowadzenie szkoleń przygotowujących wolontariuszy oraz organizacje pozarządowe i instytucje do podejmowania wzajemnej współpracy.

    2.  Sprzedaż  towarów, usług wytworzonych, przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego .

  Dla osiągnięcia powyższych celów Stowarzyszenie:

 1.     Zrzesza osoby uznające celowość współdziałania na rzecz osób niepełnosprawnych.

 2.     Współpracuje z samorządami, władzami publicznymi, instytucjami i osobami prowadzącymi działalność na rzecz:

 

Dla poparcia swej działalności Stowarzyszenie zabiega o patronat i wszelkiego rodzaju pomoc ze strony samorządów, instytucji publicznych i prywatnych.

 

4.      W roku 2008 Stowarzyszenie „KLAUDYNKA” zrealizowało swoje cele statutowe poprzez:

 

1. Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej – systematycznie korzystało 28 osób.

2. Prowadzenie działalności terapeutycznej — Sobotnie Spotkania Klaudynki, od 8 do 15 uczestników

3. Prowadzenie biura Centrum Wolontariatu.

4. Prowadzenie porad psychologicznych dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

5. Organizowanie imprez integracyjnych, kulturalnych i turystycznych poprzez następujące zdarzenia:

 

- udział w WOŚP 12.01.08 - występ podopiecznych Klaudynki w przedstawieniu „Bajka o łaciatym słoniu Bombiku” oraz kiermasz prac plastycznych połączony z kwestą na rzecz WOŚP

- noworoczne spotkanie Klaudynki „Idzie styczeń niesie wiele życzeń” Biała Dama (13.01.08- 180 uczestników)

- Balik karnawałowy w Mościenicy (02.02.08- 72 uczestników )

-  spotkanie wolontariuszy Klaudynki u starosty Poznańskiego (19.02.08)

- wyjazd do Kinepolis „Horton słyszy ktosia”( 20.04.08 56 uczestników w tym 8 wolontariuszy)

- Prezentacja-stoisko Stowarzyszenia „Klaudynka” na XV Spotkaniach z Białą Damą (Kórnik 24.05.08)

-wycieczka do Puszczy Zielonka i udział w VI Otwartych Spotkaniach Osób Niepełnosprawnych  w Murowanej Goślinie   (07.06.08 47 uczestników w tym 3 wolontariuszy )

- III Festyn integracyjny Klaudynki „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” (21.06.08 OSiR KÓRNIK, udział wzięli goście ze Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Murowanej Gośliny w sumie 200 osób)

- udział w VII Powiatowych Igrzyskach Sprawnych Inaczej

 (Gruszczyn 12.07.08 36 uczestników)

- wycieczka do Dziekanowic  z udziałem w imprezie plenerowej „Pożegnanie lata w skansenie” (14.09.08 43 uczestników w tym 2 wolontariuszy).

- udział w IV Diecezjalnym Przeglądzie Piosenki Religijnej Osób Niepełnosprawnych „Anielskie Śpiewogranie” (20.09.08 Swarzędz 34 uczestników w tym 7 wolontariuszy”)

 - udział w VII Powiatowym Turnieju Bocci ( Dopiewiec 11.10.08 15 uczestników w tym 4 wolontariuszy).

 - udział w spotkaniu wigilijnym „Wieczór z Aniołami” w Domu Pomocy Maltańskiej” ( Puszczykowo 6.12.08 14 uczestników)

 -Mikołajkowy wyjazd do Kinepolis na film rodzinny „PIORUN” (07.12.08 58 uczestników w tym7 wolontariuszy).

- udział w „Gwiazdkowym Turnieju Gwiazd” ( hotel Rodan Kórnik 21.12.08 16 podopiecznych, 5 wolontariuszy).

 

 5.Informacja nt uzyskanych środków finansowych z wyodrębnieniem ich źródeł

 

PRZYCHODY

 

1. Składki członkowskie   

1.447,00

2. Dotacje

36.250,00

3. Darowizny

24.140,00

4. Dofinansowanie OPS

2.300,00

5. Dofinansowanie PCPR/Starostwo Powiat.

4.410,00

6. Przychody ze sprzedaży

848,47

7. Wpłaty uczestników

6.553,00

8. 1 % podatku OPP

49.653,79

9. Darowizna – Holandia

4.358,87

10. Dofinansowanie PFRON-rehabilitacja

2.064,48

 Razem:   

132.025,61

 

 6. Informacja nt poniesionych kosztów

 

ROZCHODY

   

1. Zadania realizowane z dotacją  

 

89.428,22

 -turnus rehabilitacyjny

38.331,88

 

-rehabilitacja i hipoterapia

32.879,65

 

-wyjazdy jednodniowe

3.065,83

 

-sobotnie spotkania

2.617,49

 

-kultura fizyczna i sport

1.634,80

 

-terapia-psycholog

2.007,34

 

-centrum wolontariatu

4.318,72

 

-festyn Razem możemy więcej

4.572,51

 

2. Zadania realizowane bez dotacji

 

1.895,90

 -spotkanie noworoczne

1.522,88

 

 -balik karnawałowy

373,02

 

3. Koszty administracyjne

 

2507,20

 -koszty telefonu

 855,84

 

 -opłaty poczt. skarb. i bank.

142,05

 

  -koszty finansowe

84,53

 

 -koszty pozostałe

1.424,78

 

 

 Razem:   

93.831,32

 

7.Dane nt zatrudnienia

 „Klaudynka” zatrudniała w 2008 r. trzech pedagogów specjalnych, psychologa i pracownika administracyjnego biura Centrum Wolontariatu  na umowy cywilno prawne. Kwota wypłaconych wynagrodzeń z ww. tytułu wyniosła 8889,00 zł. brutto. Od 1.07- 31.08.08 zatrudniano 1 osobę na umowę o pracę na ½ etatu z kwotą wynagrodzenia miesięcznego 702,00zł brutto. Umowy te były związane bezpośrednio z realizowanymi działaniami statutowymi

Stowarzyszenie „Klaudnyka” nie wypłaca wynagrodzenia członkom Zarządu ani członkom Komisji Rewizyjnej. Działalność członków tych organów opiera się wyłącznie na społecznej, nieodpłatnej pracy.

W zarządzie nie ma osób prowadzących działalność gospodarczą na rzecz „Klaudynki”.

 

8.Informacja nt udzielonych pożyczek

„Klaudynka” nie udziela pożyczek pieniężnych.

 

9.Informacja nt lokat na rachunkach bankowych.

Stowarzyszenie nie posiada lokat pieniężnych na rachunkach bankowych.

 

 10.Informacja nt nabytych obligacji oraz akcji w spółkach prawa handlowego

 „Klaudynka” nie posiada obligacji, ani udziałów w spółkach prawa handlowego.

 

11.Informacja nt nabytych nieruchomości

„Klaudynka” w 2007 r. nie nabyła nieruchomości.

 

12.Informacja nt pozostałych nabytych środków trwałych

„Klaudynka” nie nabyła w roku 2008 żadnych środków trwałych

 

13.Informacja nt aktywów i zobowiązań „Klaudynki” ujętych w sprawozdaniach finansowych

Aktywa stanowią środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym i w kasie.

Zobowiązania na dzień 31-12-2008r. w kwocie 189,50 zł stanowiły zobowiązania publicznoprawne.

 

14. Informacje o kosztach i finansowaniu realizowanych przez Stowarzyszenie zadań .

 

Turnus rehabilitacyjny

 

koszt całkowity

38.331,88

wysokość dotacji z samorządu gminy:

15.000,00

środki własne Stowarzyszenia:

23,331,88

Rehabilitacja i hipoterapia

 

koszt całkowity

32.879,65

wysokość dotacji z samorządu gminy:

13.250,00

środki własne Stowarzyszenia:

17.565,17

środki z PFRON-u

2.064,48

Wyjazdy jednodniowe

 

koszt całkowity

3.065,83

wysokość dotacji z samorządu gminy:

1.600,00

środki własne Stowarzyszenia:

1.465,83

Sobotnie spotkania

 

koszt całkowity

5.300,00

wysokość dotacji z samorządu gminy:

1.750,00

 środki własne Stowarzyszenia:

3.550,00

Kultura fizyczna i sport

 

koszt całkowity

1.634,80

wysokość dotacji z samorządu gminy:

1.050,00

środki własne Stowarzyszenia:

584,80

Terapia psychologiczna

 

koszt całkowity

2.007,34

wysokość dotacji z samorządu gminy:

1.300,00

środki własne Stowarzyszenia:

 707,34

Centrum wolontariatu

 

koszt całkowity

 4.318,72

wysokość dotacji z samorządu gminy:

 1.500,00

środki własne Stowarzyszenia:

908,72

dotacja z Powiatu

1. 910,00

Festyn „Razem Możemy Więcej”

 

koszt całkowity:

 4.572.51

wysokość dotacji z samorządu gminy:

 800,00

wysokość dotacji z PCPR-u:

 2500,00

środki własne Stowarzyszenia:

1.272,51

                 

15.Informacje o rozliczeniach stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

 Stowarzyszenie posiadało zobowiązanie podatkowe na dzień 31-12-2008 r.

z tytułu PIT za grudzień 2008 w kwocie 86,00zł oraz zobowiązanie z tytułu ZUS za grudzień 2008 w kwocie 103,50 zł.

Składa następujące deklaracje : CIT 8 wraz z załącznikiem CIT O i CIT D.

16.Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „KLAUDYNKA” nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia:

                        Anetta Szarzyńska                               Janusz Chmielewski

                                   Prezes                                                 Skarbnik