Sprawozdania merytoryczne

 

  

 Sprawozdanie merytoryczne z działalności pożytku publicznego

za okres  01.01.2007- 31.12.2007

Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „KLAUDYNKA”

 

1.      Dane podmiotu

Nazwa: Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „KLAUDYNKA”

Siedziba: Polska, woj. wielkopolskie, powiat poznański, gmina Kórnik     

Adres: 62-035 Kórnik ul. Dworcowa 11

Forma prawna: stowarzyszenie

Tel : 507 052 822

E-mail: klaudynka-info@o2.pl  

www: www.klaudynka.org.pl

Data wpisu w KRS : 17.09.2002r.

Numer KRS: 0000131398

Numer Regon:634414268

Data uzyskania statusu OPP: 23.04.2007 r.

 

            Skład Zarządu:

Prezes: Anetta Szarzyńska

Wice-Prezes: Małgorzata Chmielewska

Skarbnik: Janusz Chmielewski

Sekretarz: Jolanta Grzegorowska

Członkowie Zarządu:

 

2.      Cele statutowe

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.

Stowarzyszenie może do realizacji swych celów zatrudniać pracowników. 

Celem działalności Stowarzyszenia jest niesienie pomocy we wszystkich dziedzinach życia osobom  z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową oraz ich rodzinom i opiekunom, a także promocja i organizacja wolontariatu.

3.      Cele Stowarzyszenia realizowane są przez:

W oparciu o cel statutowy Stowarzyszenie prowadzi następującą działalność nieodpłatną pożytku publicznego:

1.     Organizowanie oraz prowadzenie działalności: rehabilitacyjnej, terapeutycznej, leczniczej, edukacyjnej, kulturalnej, integracyjnej i rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych.

2.     Organizowanie pomocy prawnej, materialnej, lekarskiej itd. dla osób     niepełnosprawnych oraz ich rodzin.

3.     Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie problematyki środowiska osób niepełnosprawnych.

4.     Poszukiwanie potrzebujących pomocy osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin.

5.     Prowadzenie biura Centrum Wolontariatu- gromadzenie i dystrybucja danych o osobach chcących pracować jako wolontariusze oraz osobach i instytucjach pragnących korzystać z ich pomocy.

6.     Organizowanie i prowadzenie szkoleń przygotowujących wolontariuszy oraz organizacje pozarządowe i instytucje do podejmowania wzajemnej współpracy.

      7.     Promocja wolontariatu 

oraz działalność odpłatną pożytku publicznego:

    1.   Organizowanie i prowadzenie szkoleń przygotowujących wolontariuszy oraz organizacje pozarządowe i instytucje do podejmowania wzajemnej współpracy.

    2.  Sprzedaż  towarów, usług wytworzonych, przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego .

  Dla osiągnięcia powyższych celów Stowarzyszenie:

 1.     Zrzesza osoby uznające celowość współdziałania na rzecz osób niepełnosprawnych.

 2.     Współpracuje z samorządami, władzami publicznymi, instytucjami i osobami prowadzącymi działalność na rzecz:

 

Dla poparcia swej działalności Stowarzyszenie zabiega o patronat i wszelkiego rodzaju pomoc ze strony samorządów, instytucji publicznych i prywatnych.

 

4.      W roku 2007 Stowarzyszenie „KLAUDYNKA” zrealizowało swoje cele statutowe poprzez:

 

1. Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej – systematycznie korzystało 12 osób.

2. Prowadzenie działalności terapeutycznej—Sobotnie Spotkania Klaudynki, „Twórcze Spotkania Klaudynki” od 8 do 15 uczestników

3. Prowadzenie biura Centrum Wolontariatu.

4. Prowadzenie porad psychologicznych dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

5.Organizowanie imprez integracyjnych, kulturalnych i turystycznych poprzez następujące zdarzenia:

-noworoczne spotkanie „Idzie styczeń niesie wiele życzeń” Biała Dama (12.01.07- 140 uczestników)

- wyjazd do Murowanej Gośliny na Jasełka Osób Niepełnosprawnych  (27.01.07-18 uczestników)

- Balik karnawałowy w Mościenicy  (17.02.07- 69 uczestników)

- wycieczkę do Lichenia (19.05.07- 46 uczestników)

- wyjazd na Piknik do Jaszkowa  (25.05.07- 49 uczestników)

- udział w imprezie z okazji Dnia Dziecka  (01.06.07- Biała Dama- 27 uczestników)

- II Festyn Rekreacyjny „Razem Możemy Więcej”  (30.06.07 OSIR Kórnik- ok.200 uczestników, w tym goście ze Swarzędza i Murowanej Gośliny)

-wyjazd na VI Powiatowe Igrzyska Sprawnych Inaczej  ( 14.07.07- Gruszczyk- 27 uczestników)

- wyjazd na turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy do Jarosławca (27.07-03.08.07- 30 uczestników )

- półkolonie letnie „Twórcze Spotkania Klaudynki” (5-dniowe w lipcu i sierpniu - od 8 do 15 uczestników)

- Ognisko-„Pożegnanie lata”  (08.09.07 Mościenica - 63 uczestników)

- wyjazd na III Przegląd Piosenki Religijnej Os. Niep. „Anielskie Śpiewogranie” (22.09.07 Swarzędz  48 uczestników)

- wyjazd na VI Powiatowy Turniej „Bocci” (06.10.07 Dopiewo- 14 uczestników)

 

5.      Informacja nt uzyskanych środków finansowych z wyodrębnieniem ich źródeł

 

PRZYCHODY

 

Składki członkowskie

1317,00

Dotacje

 31195,00

Darowizny

18372,43

Dofinansowanie z OPS

3250,00

Dofinansowanie z PFRON

 2280,00

Przychody ze sprzedaży

 3309,50

Wpłaty uczestników

 4393,80

1% podatku z OPP

374,00

Darowizna z Holandii

3582,00

RAZEM: 

68073,73

        

6. Informacja nt poniesionych kosztów

 

ROZCHODY:

 
1. Zadania realizowane z dotacją  

Turnus rehabilitacyjny 

 31822,42

Rehabilitacja i hipoterapia

12570,00

Wyjazdy jednodniowe

2329,19

Sobotnie spotkania

2920,42

 Kultura fizyczna i sport

1471,03

Klaudynkowe spotkania twórcze

1246,17

Terapia psychologiczna

1548,80

Centrum wolontariatu

 3151,41

Festyn „razem możemy więcej”

3999,76

2. Zadania realizowane bez dotacji:

 

Spotkanie noworoczne

2013,56

Balik karnawałowy

287,60

5 lecie Klaudynki

1432,16

3. Koszty administracyjne

 

Koszty telefonu  

 856,54

Opłaty pocztowe i skarbowe

 96,80

Koszty pozostałe

725,04

RAZEM

66470,90

 

7. Dane nt zatrudnienia

 „Klaudynka” zatrudniała w 2007 r. dwóch pedagogów specjalnych, psychologa i pracownika administracyjnego biura Centrum Wolontariatu  na umowę o dzieło. Kwota wypłaconych wynagrodzeń z ww. tytułu wyniosła 6600,- zł. brutto. Umowy te były związane bezpośrednio z realizowanymi działaniami statutowymi

Stowarzyszenie „Klaudnyka” nie wypłaca wynagrodzenia członkom Zarządu ani członkom Komisji Rewizyjnej. Działalność członków tych organów opiera się wyłącznie na społecznej, nieodpłatnej pracy.

W zarządzie nie ma osób prowadzących działalność gospodarczą na rzecz „Klaudynki”.

 

8. Informacja nt udzielonych pożyczek

 „Klaudynka” nie udziela pożyczek pieniężnych.

 

9.  Informacja nt lokat na rachunkach bankowych.

Stowarzyszenie nie posiada lokat pieniężnych na rachunkach bankowych.

 

 10.  Informacja nt nabytych obligacji oraz akcji w spółkach prawa handlowego

 „Klaudynka” nie posiada obligacji, ani udziałów w spółkach prawa handlowego.

 

11.  Informacja nt nabytych nieruchomości

„Klaudynka” w 2007 r. nie nabyła nieruchomości.

 

12.  Informacja nt pozostałych nabytych środków trwałych

„Klaudynka” nie nabyła w roku 2007 żadnych środków trwałych

 

13.  Informacja nt aktywów i zobowiązań „Klaudynki” ujętych w sprawozdaniach finansowych

Aktywa stanowią środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym i w kasie.

Zobowiązania na dzień 31-12-2007 r. w kwocie 361,07 zł stanowiły zobowiązania wobec dostawców usług (Przedsiębiorstwo Informatyczne IPS, PKT Centertel Sp. z o.o.).

 

14.  Informacje o kosztach i finansowaniu realizowanych przez Stowarzyszenie zadań.

 

Turnus rehabilitacyjny

 

koszt całkowity

28572,42

wysokość dotacji z samorządu gminy:

15000,00

środki własne Stowarzyszenia:

13572,42

Rehabilitacja i hipoterapia

 

koszt całkowity

12570,00

wysokość dotacji z samorządu gminy:

6675,00-

środki własne Stowarzyszenia:

5895,00

Wyjazdy jednodniowe

 

koszt całkowity

2329,19

wysokość dotacji z samorządu gminy:

1070,00

środki własne Stowarzyszenia:

1259,19

Sobotnie spotkania

 

koszt całkowity

 2920,42

wysokość dotacji z samorządu gminy:

1550,00

środki własne Stowarzyszenia:

1370,42

Kultura fizyczna i sport

 

koszt całkowity

1471,03

wysokość dotacji z samorządu gminy:

 800,00

środki własne Stowarzyszenia:

671,03

Klaudynkowe spotkania twórcze

 

koszt całkowity

1246,17

wysokość dotacji z samorządu gminy:

1100,00

środki własne Stowarzyszenia:

146,17

Terapia psychologiczna

 

koszt całkowity

1548,80

wysokość dotacji z samorządu gminy:

1300,00

środki własne Stowarzyszenia:

248,80

Centrum wolontariatu

 

koszt całkowity

3151,41

wysokość dotacji z samorządu gminy:

3000,00

środki własne Stowarzyszenia:

151,41

Festyn „razem możemy więcej”

 

Koszt całkowity:

3999,76

Wysokość dotacji z samorządu gminy:

700,00

Wysokość dotacji z PCPR-u:

2280,00

środki własne Stowarzyszenia:

1019,76

  

Informacje o rozliczeniach stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

 

Stowarzyszenie nie posiadało zobowiązań podatkowych na dzień 31-12-2007 r.

Składa następujące deklaracje : CIT 8 wraz z załącznikiem CIT O.

 

15.  Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „KLAUDYNKA” nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia:

                        Anetta Szarzyńska                               Janusz Chmielewski

                                   Prezes                                                 Skarbnik