Z naszej historii ...

 

Na progu wiosny 2002 roku  19 marca odbyło się w Szkole Podstawowej w Kórniku zebranie Rodziców i Opiekunów dzieci niepełnosprawnych z ówczesnym członkiem Rady Powiatu p. Jerzym Lechnerowskim, dyrektorami szkół oraz przedstawicielami Rady Miejskiej w Kórniku. Tematem spotkania była poprawa warunków życia i nauki osób niepełnosprawnych w Gminie Kórnik. Burzliwa dyskusja zakończyła się owocnie i stanowiła moment przełomowy dla tego środowiska. Podjęto decyzję o potrzebie utworzenia organizacji  działającej na rzecz osób niepełnosprawnych. Grupa zapaleńców pod kierunkiem p. Jana Kościańskiego rozpoczęła prace związane z powołaniem do życia Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych. Powstał projekt Statutu i 6 maja 2002 roku odbyło się Zebranie Założycielskie Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „Klaudynka”. Ośmioosobowy Komitet Założycielski w składzie: Jerzy Cepka,  Janusz Chmielewski, Roman Kominek, Aneta Kościańska, Jan Kościański, Anna Kucz, Jerzy Lechnerowski, Anetta Szarzyńska - otrzymał pełnomocnictwo  do czynności związanych z rejestracją Stowarzyszenia. W dniu 17 września 2002 roku Sąd Rejonowy w Poznaniu wpisał „Klaudynkę” do Krajowego Rejestru Sądowego. Zarząd Stowarzyszenia rozpoczął pracę w składzie: Jan Kościański prezes, Anna Kucz wice prezes, Aneta Kościańska sekretarz, Janusz Chmielewski skarbnik oraz Jerzy Cepka, Roman Kominek, Anetta Szarzyńska - członkowie. Praca ówczesnego Zarządu „Klaudynki” dotyczyła krótkiego, bo zaledwie 13-o miesięcznego okresu działania. Młode Stowarzyszenie przeżywało trudny okres. Nie wszystkie oczekiwania i nadzieje dały się szybko zrealizować. Kolejno z różnych przyczyn zrezygnowało z  funkcji pięciu członków Zarządu oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Dnia 14 października 2003 roku doszło do wyborów uzupełniających skład Zarządu. Rozpoczął on prace w składzie: prezes Anetta Szarzyńska, wice prezes Małgorzata Chmielewska, sekretarz Ewa Głąbała, skarbnik Janusz Chmielewski, członkowie Zarządu  Elżbieta Alter, Katarzyna Weretko, Roman Chochliński, Alicja Kosmaczewska, Roman Kominek. Przedsięwzięcia w Stowarzyszeniu ukierunkowane zostały na działania integrujące  środowisko osób niepełnosprawnych.

16.01.2004 miało miejsce pierwsze Klaudynkowe Spotkanie Noworoczne „Idzie styczeń niesie wiele życzeń”. Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej rozpoczęły się zajęcia terapeutyczne w ramach „Sobotnich Spotkań Klaudynki” prowadzone początkowo w Gimnazjum później w siedzibie „Klaudynki”. Wokół Stowarzyszenia zaczyna gromadzić się grupa wolontariuszy - uczniów Gimnazjum w Kórniku. 03.05 2004 roku „Klaudynka” była współorganizatorem Spotkania Integracyjnego w Czmońcu  z  gośćmi z Jutrosina. Latem 2004 Stowarzyszenie zorganizowało pierwszy turnus półkolonijny  „Lato niepełnosprawnych – Razem możemy więcej” na Błoniach w Kórniku.

14.09.2004 roku Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kórniku na prośbę Burmistrza wydzierżawił na działalność Stowarzyszenia „Klaudynka” nieodpłatnie lokal – mieszkanie w budynku przyszkolnym. Rozpoczęły  się prace adaptacyjno – remontowe przy pomocy członków Stowarzyszenia oraz darczyńców i sponsorów. Z końcem 2004 roku organizacja nawiązała współpracę z przyjaciółmi z Holandii, którzy organizując akcje charytatywne pozyskiwali fundusze i przekazali je na pomoc finansową dla Stowarzyszenia. Dzięki temu możliwe było zakończenie urządzania i wyposażania siedziby w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne. 03.12.2005 ks. dziekan Jerzy Kędzierski proboszcz parafii p.w. Wszystkich Świętych w Kórniku poświęcił siedzibę Stowarzyszenia. Kolejne lata życia Stowarzyszenia to okres coraz większej integracji, wzajemnego zrozumienia, wspólnej pracy i zabawy. Systematyczną staje się też współpraca  Stowarzyszenia z fizjoterapeutą p. J.Ogonowskim w Gabinecie Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji.

Działalność Stowarzyszenia związana była, jest, i będzie nierozerwalnie z ponoszeniem pewnych kosztów finansowych. Źródłami finansowania dla „Klaudynki” są, obok środków własnych,  coroczne dotacje Urzędu Miasta i Gminy, wpłaty od sponsorów,  a także środki z Powiatu. Działania nasze opierają się także na pomocy darczyńców i ludzi dobrego serca. 23.04.2007 Stowarzyszenie „Klaudynka” przyjmuje status organizacji pożytku publicznego.

Priorytetowym zadaniem naszego Stowarzyszenia jest utworzenie dziennej placówki dla osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy. Wystąpiliśmy zatem w 2007 roku z  inicjatywą utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy, co zostało poparte przez kórnicki samorząd i spowodowało złożenie wniosku w połowie 2008 roku do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Niestety z przykrością zostaliśmy poinformowani iż z braku środków finansowych rozpoczęcie działalności ŚDS musi zostać przesunięte w „nieokreśloną najbliższą przyszłość”. Jednak  nie rezygnujemy z kierunku naszej działalności i pragniemy w tym roku zintensyfikować naszą ofertę proponując osobom niepełnosprawnym poszerzenie godzinowe i tematyczne zajęć w postaci „Sobotnich Spotkań Klaudynki”.